Regulamin

z dnia 31.05.2023 r.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa:

 1. zasady korzystania ze strony internetowej rytualy-milosne.pl (dalej: Strona internetowa),
 2. zasady świadczenia przez Usługodawcę świadczącego usługi ezoteryczne (dalej: Anna Szalkowska) – kontakt: anna.szalkow@gmail.com na rzecz osób fizycznych w zakresie niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą (dalej: Konsument),
 3. zasady korzystania z usług świadczonych przez Annę Szalkowską drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),
 4. zasady ochrony danych osobowych oraz politykę prywatności.

II. Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 2

Za pośrednictwem Strony internetowej Anna Szalkowska umożliwia nieodpłatne korzystanie z treści publikowanych na Blogu poprzez dostęp do nich, a także umieszczanie komentarzy lub wpisów. W indywidualnych przypadkach możliwe jest świadczenie indywidualnych usług drogą elektroniczną w formie różnego rodzaju porad lub konsultacji e-mail w formule odpłatnej, po indywidualnym uzgodnieniu wynagrodzenia jako rodzaj usług ezoterycznych.

§ 3

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Strony internetowej, a w przypadku indywidualnych usług – po zawarciu umowy na określonych warunkach za pomocą korespondencji e-mail.
 2. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z usług jest równoznaczne z pełną akceptacją przez usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3. W przypadku, gdy określone usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach internetowych dotyczących danej usługi, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi bez konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej Usługi.

§ 4

Dla korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Annę Szalkowską użytkownik powinien spełnić wymagania techniczne niezbędne do współpracy z jej systemem teleinformatycznym:

 1. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika);
 2. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.
 3. dla niektórych usług konieczne jest także posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail) – wtedy, gdy dana usługa wymaga podania tego adresu lub usługa odbywa się za pośrednictwem korespondencji z Anną Szalkowską.

§ 5

 1. Anna Szalkowska zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi świadczonej nieodpłatnie.
 2. Anna Szalkowska przestrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiąć się̨ z ryzykiem niezależnym od niej, a wynikającym ze specyfiki środków komunikowania się na odległość oraz sieci teleinformatycznej, w tym:
 3. złośliwe oprogramowanie (ang. malware),
 4. programy szpiegujące (ang. spyware),
 5. SPAM,
 6. wyłudzanie poufnych informacji osobistych poprzez podszywanie się pod godną zaufania osobę (ang. phishing),
 7. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z wykorzystaniem narzędzi hakerskich.

Dla zwiększenia swojego bezpieczeństwa użytkownik powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i go na bieżąco aktualizować. Ochronę przez zagrożeniami mogą zwiększyć też: włączona zapora sieciowa, aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie załączników otrzymanych pocztą elektroniczną niewiadomego pochodzenia, zapoznawanie się z np. wyskakującymi okienkami i warunkami licencji, wyłączenie makr w plikach MS niewiadomego pochodzenia, szyfrowanie transmisji danych, regularne skanowanie programem antywirusowym i antymalware, korzystanie z oryginalnego i legalnego oprogramowania, instalacja innych programów specjalistycznych o charakterze prewencyjnym.

§ 6

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Anny Szalkowskiej następujących treści:

 1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Anny Szalkowskej lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. stanowiących reklamę lub promocję innych towarów lub usług,
 3. niezgodnych z przepisami prawa,
 4. naruszających prawa lub prawnie chronione dobra osób trzecich, a także normy społeczne, moralne i etyczne,

§ 7

W sytuacjach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Anna Szalkowska ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Anna Szalkowska nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jej wpływem. Ponadto Anna Szalkowska ma prawo zaprzestać świadczenia usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Anna Szalkowska nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. Wreszcie Anna Szalkowska zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użykownika Regulaminu, prawa lub norm społecznych, moralnych i etycznych.

§ 8

 1. Anna Szalkowska nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i wpisy opublikowane przez użytkowników.
 2. Anna Szalkowska nie weryfikuje, czy opinie umieszczane przez użytkowników na Stronie internetowej rzeczywiście pochodzą od klientów.
 3. W przypadku umieszczenia przez użytkownika komentarzy lub wpisów, w tym także opinii, niezgodnych z prawem, zasadami społecznymi, moralnymi lub etycznymi, naruszających prawa lub dobra prawnie chronione Anny Szalkowskiej lub osób trzecich, a także stanowiących reklamę lub promocję innych towarów lub usług, komentarz lub wpis, w tym opinia, może zostać usunięty.

§ 9

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym dotyczące kwestii technicznych można przesyłać na adres e-mail: anna.szalkow@gmail.com w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wystąpienia przyczyny reklamacji. Reklamacja musi zawierać krótki opis problemu, datę i godzinę wystąpienia oraz dane użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej), ewentualnie załącznik potwierdzający przyczynę reklamacji. Reklamacje wniesione po terminie lub niezawierające wymaganych danych nie podlegają rozpoznaniu.
 2. Anna Szalkowska dołoży starań, aby rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni i poinformować o jej rozpatrzeniu za pomocą wiadomości e-mail.

III. Usługi ezoteryczne

§ 10

Anna Szalkowska świadczy usługi ezoteryczne, w szczególności: prace magiczne, sesje energetyczne, rytuały, rady, analizy, a także energetyzowanie talizmanów.

§ 11

Z uwagi na charakter świadczonych usług ezoterycznych Anna Szalkowska nie ponosi odpowiedzialności za efekt usług ezoterycznych i nie gwarantuje określonego efektu tych usług. Anna Szalkowska wyjaśnia, że magia, spirytualność, wizje przyszłości, rytuały i energie, a także zaklęcia nie są zwykłym towarem czy usługą. W świecie spirytualnym nie ma żadnej gwarancji powodzenia, gdyż Wszechświat kieruje się swoimi zasadami, których nie można w pełni przewidzieć, dlatego Anna Szalkowska nie daje żadnych fałszywych obietnic i nie gwarantuje cudów. Także przyszłość zmienia się każdego dnia, poprzez działania każdego człowieka, który kształtuje swoją przyszłość. Z tego względu w ramach zawartej umowy Anna Szalkowska wykorzystując swoją wiedzę, energię, doświadczenie i umiejętności dokłada wszelkich starań, aby wykonać umówioną usługę, ale nie gwarantuje, że przeprowadzenie przez nią uzgodnionych czynności czy zastosowanie się do jej instrukcji przyniesie zamierzony przez klienta efekt. Jednocześnie Anna Szalkowska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub krzywdy wynikłe na skutek skorzystania z usług ezoterycznych, w tym za nieprawidłowe przeprowadzanie przez klienta działań na podstawie udzielonych porad.

§ 12

 1. Konkretny rodzaj usługi ezoterycznej, jej szczegóły oraz jej cel są uzgadniane indywidualnie przez Annę Szalkowską z użytkownikiem w korespondencji e-mail. Opisy usług ezoterycznych zawarte na Stronie internetowej służą tylko do informacji o ewentualnych formach pomocy (energie muszą być dopasowane do danej sytuacji, nie ma żadnych gotowych szablonów czy rozwiązań). Opisy usług ezoterycznych na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, lecz jedynie zaproszenie do kontaktu w celu uzgodnienia warunków podjęcia współpracy ezoterycznej.
 2. Anna Szalkowska nie podejmuje się jakichkolwiek działań, które mają na celu szkodzenie jakimkolwiek istotom, w tym klientowi lub osobie trzeciej. Anna Szalkowska podejmuje się jedynie takich działań, które mają mieć pozytywny wpływ na jakiekolwiek istoty.

§ 13

 1. Za zakończenie świadczenia usługi ezoterycznej uznaje się moment przesłania przez Annę Szalkowską przez e-mail instrukcji oraz wytycznych niezbędnych do przeprowadzenia rytuału.
 2. Dokonywanie przez Annę Szalkowską określonych działań poza przekazaniem instrukcji/wytycznych (przeprowadzenie rytuału etc.) nie jest objęte umową. Jeżeli zaangażowanie Anny Szalkowskiej będzie konieczne, to podejmuje się tego nieodpłatnie i nie wchodzi to w zakres zawieranej umowy. Termin ten jest ustalany indywidualnie poprzez e-mail, a zmiana terminu wymaga zachowania formy pisemnej (nie więcej niż raz). Po dokonaniu tych działań, klient na wyraźnie żądanie jest informowany o ich przeprowadzeniu, co jest równoznaczne z ich dokonaniem. Z uwagi na specyfikę pracy ezoterycznej przebieg rytuałów i innych działań nie jest utrwalany w żaden sposób fotografiami czy nagraniami i klient takich dokumentów nie otrzymuje. Anna Szalkowska przeprowadza działania ezoteryczne samodzielnie, nie korzystając z pomocy innych osób i w sposób dyskretny (bez udziału jakichkolwiek osób). Z uwagi na globalny charakter zabiegów ezoterycznych, obecność klienta przy wykonywaniu usługi ezoterycznej nie jest objęta umową.
 3. Wszelkie materiały wykorzystane w czasie świadczenia usług ezoterycznych lub nieodpłatnych dodatkowych działań ezoterycznych (świece, talizmany itp.) z uwagi na specyfikę energetyczną nie mogą być ponownie użyte, Anna Szalkowska nie wykorzystuje ich ponownie. Materiały te nie są przedmiotem umowy o usługę ezoteryczną i nie są wydawane klientowi.

IV. Prawo do odstąpienia od umowy o usługi ezoteryczne

§ 14

 1. Zgodnie z polskim prawem w przypadku umów o usługi ezoteryczne Anny Szalkowskiej kientowi przysługuje prawo na odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów (wystarczające jest przesłanie takiej informacji e-mail na adres e-mail: anna.szalkow@gmail.com).
 2. Jeżeli klient nie zażąda rozpoczęcia wykonywania usługi ezoterycznej przez upływem tego terminu, Anna Szalkowska będzie mogła podjąć wszelkie działania dopiero po upływie tego terminu. Dlatego Anna Szalkowska zachęca do informowania przez klientów, że świadomie proszą o rozpoczęcie wykonywania usługi ezoterycznej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi, jeśli usługa ezoteryczna zostanie w całości wykonana.
 3. W przypadku, jeśli usługa nie została wykonana w całości, a klient odstępuje od umowy, zgodnie z prawem Annie Szalkowskiej należy się część wynagrodzenia za dotychczas zrealizowany zakres usługi ezoterycznej. Z uwagi na niematerialny charakter usługi ezoterycznej przyjmuje się, że w takim wypadku Annie Szalkowskiej przysługuje nie mniej niż 50% uzgodnionego wynagrodzenia.
 4. Zgodnie z polskim prawem obowiązuje standardowy wzór formularza odstąpienia od umowy:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

V. Prawa autorskie

§ 15

Wszelkie treści publikowane na Stronie internetowej przez Annę Szalkowską (w tym opisy rytuałów oraz ich nazwy) oraz przekazywane w formie e-mail przez Annę Szalkowską są objęte prawami autorskimi Anny Szalkowskiej. Anna Szalkowska nie wyraża zgody na korzystanie utworów bez wyraźnej zgody. Przesyłanie tych materiałów do innych osób, upublicznianie treści, zdjęć czy grafiki w Internecie, czy w innych mediach, kopiowanie i inne użycie jest zabronione.

VI. Dane osobowe

§ 16

Anna Szalkowska dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dyskrecji oraz ochrony udostępnianych jej danych osobowych. Z uwagi na wymagania art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE seria L poz. 119), tj. RODO, należy wiedzieć, że:

 1. Anna Szalkowska przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one przez Państwa udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – może ona zostać w każdym czasie cofnięta, jednak nie ma to wpływu na legalnośc dotychczasowego przetwarzania danych na tej podstawie, w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a po jej zawarciu – wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia ciążących na Annie Szalkowskiej obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Annę Szalkowską lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić podjęcie czynności w celu zawarcia umowy oraz uniemożliwiać zawarcie umowy.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Annę Szalkowską podmiotom współpracującym (np. bank, usługi księgowe, usługi teleinformatyczne i hostingowe, e-mail), gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (np. prowadzenia korespondencji, przyjęcie płatności).
 4. Anna Szalkowska przetwarza dane osobowe przez okres realizacji celu przetwarzania (świadczenia usług) oraz okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Anna Szalkowska nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, nie stosuje profilowanoia ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawa: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, złożenia skargi do organu nadzoru – Prezes UODO.

VII. Cookies

§ 17

 1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), ktore stanowią dane informatyczne, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Pozwalają one na identyfikację komputera lub innego urządzenia, z którego dany użytkownik wszedł na stronę.
 2. Anna Szalkowska wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości Strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto są one rwykorzystywane do przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników (taka analiza jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Strony internetowej).
 3. Korzystanie ze Strony internetowej uważa się zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
 4. Wykorzystywane pliki cookies (zamieszczane w urządzeniu końcowym) mogą być udostępnione partnerom Anny Szalkowskiej, szczególnie w celach analitycznych.
 5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies oraz usunąć pliki cookies. Inne dostępne opcje może sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 6. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 7. Anna Szalkowska informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Informacje o plikach cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

VIII. Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Kontakt z Anną Szalkowską jest możliwy wyłącznie pod adresem e-mail: anna.szalkow@gmail.com.
 2. Anna Szalkowska zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na wpisy, komentarze na Stronie internetowej lub niektóre wiadomości e-mail, zwłaszcza niedotyczące zlecenia usług ezoterycznych.
 3. Anna Szalkowska informuje, że nie udostępnia żadnej formy pozasądowego rozwiązywania sporów co do usług ezoterycznych typu arbitraż czy mediacja, jednak możliwe jest złożenie reklamacji w formie e-mail, która zostanie indywidualnie rozpoznana w terminie 14 dni od jej otrzymania i odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany do odpowiedzi.
 4. Korzystanie ze Strony internetowej i zlecenie usług ezoterycznych oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz ich akceptację.
 5. Treść Regulaminu użytkownik może utrwalić samodzielnie poprzez wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie ze Strony internetowej. Anna Szalkowska ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie poprzez zmianę treści na Stronie internetowej; zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia zmian na Stronie internetowej. Korzystanie ze Strony internetowej po dokonaniu zmian oznacza akceptację Regulaminu w zmienionej wersji.
 6. Regulamin obowiązuje od 31.05.2023 r.%d